Jsme mladá, dynamická společnost, která působí na českém trhu od roku 2011.
Hlavními oblastmi jsou výstavba a komplexní servis čerpacích stanic pohonných hmot a jejich souvisejících částí na území České a Slovenské republiky.
Mezi další činnosti poskytované naší společností patří poradenství, projekční činnosti, stavebnictví jak v podnikatelské tak v soukromé sféře.

Naším cílem je poskytovat kompletní servis, služby a údržbu celého komplexu čerpací stanice 365 dní v roce 24 hodin denně a to v nejvyšší kvalitě provozovatelům ČS. Rozsah činností od prvotního hlášení a koordinace odstraňování závad, následné servisní služby, helpdesk formou zákaznické podpory, projekční činnosti, vedení elektronického archivu či archivu originálních tištěných dokumentů, vztahujících se k čerpací stanici jako např. evidence termínů a dokumentů veškerých periodických činností, úředního ověřování objemových měřičů, úředního ověřování měřidel tlaku, čištění a defektoskopie nádrží, tlakových a těsnostních zkoušek, revizí elektro, kontrol, měření a periodický prohlídek), až po celoroční poradenskou činnost, případné zajištění rekonstrukce, rozšíření nebo výstavbu nové čerpací stanice.

V naší společnosti je bezpečnost a ochrana zdraví při práci chápána nejen jako plnění zákonných požadavků, ale především jako otázka společenské odpovědnosti k dodavatelům, obchodním partnerům, zaměstnancům a všem ostatním zainteresovaným stranám. Hodnoty a kodex společnosti jsou základním stavebním kamenem pro naplnění této politiky.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví je zahrnuta do všech procesů i rozhodování společnosti.
Všichni zaměstnanci v rámci svých odpovědností a pravomocí vytvářejí podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímají opatření k prevenci úrazů a rizik za účelem jejich odstranění nebo omezení. Chyby jsou chápány jako příležitost, ze kterých se musíme poučit.
Společnost si stanovuje cíle a cílové hodnoty pro oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví, tyto cíle jsou pravidelně přezkoumány a hodnoceny.
Společnost se zavazuje zavést, udržovat a nadále zlepšovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Politika integrovaného systému managementu

O tom, že nabízené služby bereme vážně a chceme je poskytovat v nejvyšší kvalitě svědčí i získané certifikace:
ISO 9001:2015, kterou jsme získali v červenci 2015. A v roce 2020 jsme opět úspěšně prošli recertifikací.
SCC certifikace, kterou jsme získali v lednu 2017. A v roce 2020 jsme úspěšně prošli recertifikací.
ISO 14001:2015, kterou jsme získali v červnu 2017. A v roce 2020 jsme úspěšně prošli recertifikací.
OHSAS 18001:2008, kterou jsme získali v červnu 2017. V roce 2020 jsme z důvodu změny normy úspěšně prošli recertifikací na ISO 45001:2018

Certifikát ISO 9001:2016

Certifikát SCC – CZ
Certifikát SCC – DE

Certifikát ISO 14001:2016

Certifikát ISO 45001:2018

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Prostřednictvím dokumentu o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů chtěli objasnit ty nejdůležitější pojmy a procesy, které k ochraně Vašich osobních údajů používáme a odpovědět Vám na otázky, které Vás v souvislosti se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním Vašich osobních údajů mohou napadat.

Dokument zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Etický kodex

Naše společnost dbá na dodržování základních etických pravidel slušného jednání a vždy dodržuje dohodnuté podmínky a platné právní normy a zákony.
Naši jednatelé, zaměstnanci i dodavatelé jsou povinni se těmito zásadami řídit

Etický kodex zaměstnance

Etický kodex obchodního partnera