Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách požaduje v § 39 odst. 4 písm. d) provádět nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost zařízení – nádrže a potrubí určené pro skladování a přepravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek.

Zkoušky těsnosti se podle tohoto zákona týkají každého, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu – zařízení s kapalnými závadnými látkami 1000 a více litrů, nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (blíže § 2 písm. c) vyhlášky 450/2005 Sb.).

Zkoušky těsnosti (LT) provádíme v kategorii „B“ – využívající měření změny tlaku plynu ve zkoušeném zařízení.
Zkouška těsnosti je založena na měření změny tlaku zkušebního plynu, na měření změny objemu tekutiny, vizualizací bublinkami nebo penetrační látkou.
Velikost netěsnosti je dána změnou tlaku zkušebního plynu za časovou jednotku nebo objemem uniklé tekutiny za časovou jednotku.

Zkoušku těsnosti (LT) provádíme odborně způsobilými osobami s příslušnými certifikáty LT – Certifikát LT.